Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบาดเจ็บ ความผิดปกติ และโรคจากการทำงาน : การป้องกัน / ลักษณา เหล่าเกียรติ.
Author
ลักษณา เหล่าเกียรติ.
Published
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call Number
616.9803 ล251ก 2560
Location
Songkhla
Phatthalung

image

image

image
การเมืองไทยร่วมสมัย / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.
Author
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
Call Number
320.9593 บ312ก 2560
Location
Songkhla

image

image
คู่มือรูปแบบมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา / มงคลชัย สมอุดร.
Author
มงคลชัย สมอุดร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560.
Call Number
370.113 ม018ค 2560
Location
Songkhla
Phatthalung

image
นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้มาตรา 157 ในประมวลกฎหมายอาญา / ทองใหญ่ อัยยะวรากูล.
Author
ทองใหญ่ อัยยะวรากูล.
Published
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2560?].
Call Number
345.02 ท252น 2560
Location
Songkhla

image
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 / สุวิทย์ เมษินทรีย์.
Author
สุวิทย์ เมษินทรีย์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
Call Number
338.927 ส901ป 2560
Location
Songkhla

image
รังสีอาทิตย์ = Solar radiation / โดย เสริม จันทร์ฉาย.
Author
เสริม จันทร์ฉาย.
Published
นครปฐม : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
Call Number
551.5271 ส944ร 2560
Location
Songkhla
Phatthalung

image
หลักสถิติเบื้องต้น = Principles of statistics / ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์.
Author
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560.
Call Number
519.5 ป566ห 2560
Location
Songkhla
Phatthalung

image
เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ / ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
Author
ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
543 ศ719ค 2560
Location
Songkhla
Phatthalung

image
เซลล์เม็ดเลือดแดง / ยุทธนา เพ็งแจ่ม.
Author
ยุทธนา เพ็งแจ่ม.
Published
สงขลา : สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
Call Number
612.111 ย635ซ 2560
Location
Songkhla
Phatthalung

image
เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 / สุเพชร จิรขจรกุล.
Author
สุเพชร จิรขจรกุล.
Published
กรุงเทพฯ : 2560.
Call Number
910.285 ส791ร 2560
Location
Songkhla

image
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 ทศวรรษ 2 แผ่นดิน / จัดทำโดย มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, 2560.
Call Number
362.11 ร938 2560
Location
Songkhla
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles