Search again

Found: 22  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานผลการสำรวจข้าวนาปรัง ปี 25... / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร.
Author
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539-.
Call Number
633.18 ศ919ร
Location
Songkhla

image
รายงานผลการสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2539/40 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2541.
Call Number
633.1 ร622 2541
Location
Songkhla

image
สถิติการศึกษาฉบับย่อ = Educational statistics in brief / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัด
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2519- ].
Call Number
370.9593 ศ 766 ส
Location
Songkhla

image
สถิติและดัชนีการศึกษาไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ พ.ศ. 2544 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์สถิติแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 2544.
Call Number
370.21 ค 165 ส 2544
Location
Songkhla

image

image
สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. 25... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547-.
Call Number
304.6 ส088ส
Location
Songkhla

image
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 25... / งานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. งานวิจัยสถาบัน
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2551-.
Call Number
378.593 ท 703 ส
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles