Search again

Found: 158  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา / โดย กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองวิจัยการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533.
Call Number
372.1072 ค 165 ร 2533
Location
Songkhla

image

image
รายงานผลการสำรวจข้าวนาปรัง ปี 25... / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร.
Author
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539-.
Call Number
633.18 ศ919ร
Location
Songkhla

image
รายงานผลการสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2539/40 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2541.
Call Number
633.1 ร622 2541
Location
Songkhla

image

image
รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจสื่อมวลชน (วิทยุ) พ.ศ. 25... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-.
Call Number
302.234 ส 088 ร
Location
Songkhla

image
รายงานวิจัยการติดตามผลการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาเอกชน / สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Published
กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2547.
Call Number
379.34 ศ 766 ร 2547
Location
Songkhla

image

image
รายงานวิจัยเรื่องสภาพการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536.
Call Number
370.78 ค 165 ร 2536
Location
Songkhla

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles