Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภาคใต้ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543-
Call Number
338.470021 ส 088 ร
Location
Songkhla

image
รายงานผลการสำรวจข้าวนาปรัง ปี 25... / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร.
Author
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539-.
Call Number
633.18 ศ919ร
Location
Songkhla

image
รายงานผลการสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2539/40 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2541.
Call Number
633.1 ร622 2541
Location
Songkhla

image
สถิติการศึกษาฉบับย่อ = Educational statistics in brief / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัด
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2519- ].
Call Number
370.9593 ศ 766 ส
Location
Songkhla

image
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 25... / งานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. งานวิจัยสถาบัน
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2551-.
Call Number
378.593 ท 703 ส
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles