Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย โอกาสส่งออกของไทย / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Author
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Published
นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2547.
Call Number
382.71 จ 867 ค 2547
Location
Songkhla
Phatthalung

image
ศักยภาพการเลี้ยงกุ้งขาวแทนกุ้งกุลาดำ / แน่งนิด เงารังษี, โสมสิริ หมัดอะดัม.
Author
แน่งนิด เงารังษี.
Published
สงขลา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้, 2546.
Call Number
639.5 น938ศ 2546
Location
Songkhla
Phatthalung

image
สถานการณ์แรงงานไตรมาส ... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน.
Author
กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549-.
Call Number
331.09593 ร911ส
Location
Songkhla
Phatthalung

image
สถิติสิ่งทอไทย 25.../ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ.
Author
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548-.
Call Number
338.47677 ส076ส
Location
Songkhla
Phatthalung

image
หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25.. = Book Awards 20.. / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ; รวบรวมและบรรณาธิการ นวภรณ์ ซังบุดดา, ขวัญฟ้า นิยมในธรรม, ประนอม เพ็งพันธ์.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551-.
Call Number
011.73 ค165ห
Location
Songkhla
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles