Search again

Found: 47  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2549 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
Author
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
Call Number
608.7593 ค 218 ส 2549
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
20 ปีบรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ
Published
นนทบุรี : สำนัก, 2549.
Call Number
027.7593 ส 711 ย 2549
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
[อาสิโม เทคนิคอล อินฟอร์เมชั่น] Asimo technical information / Asian Honda Motor Co. Ltd.
Published
[ม.ป.ท. : Asian Honda Motor Co. Ltd., 2548.
Call Number
629.892 อ616 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
การจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 1.9 สำหรับผู้สอน / ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
Published
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2552.
Call Number
006.78 ท 703 ก 2552
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรมการขนส่งทางบก.
Author
กรมการขนส่งทางบก
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2551.
Call Number
388.1 ก505ค 2551
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น
Author
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2551.
Call Number
337.159 จ 867 ค 2551
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image

image
คู่มือครู การเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
Call Number
495.91 ล 691 ค 2550
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 33 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2547
Author
ดนตรีไทยอุดมศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
Call Number
780.9593 ด 118 ง 2547
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดนนทบุรี = English for tourism : amazing Nonthaburi
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2550.
Call Number
428.24 ส 711 ช 2550
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
ฐานข้อมูลดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน : ดนตรีพื้นบ้านอีสาน การแสดงพื้นบ้านอีสาน / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Author
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Published
มหาสารคาม : โครงการวิจัย ฐานข้อมูลดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน, 2542.
Call Number
781.629591 ม 333 ฐ 2542
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image

image

image
ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547.
Call Number
330.9593 ต 511 2547
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
นายอานันท์ ปันยารชุน ตอบคำถามสื่อมวลชนมุสลิม : โครงการสานสร้างความรู้สู่สื่อมุสลิม : สมานฉันท์และสันติวิธี / โดย นายอานันท์ ปันยารชุน.
Author
อานันท์ ปันยารชุน.
Published
[ม.ป.ท. : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.), 2548.
Call Number
320.9593 อ 534 น 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles