Search again

Found: 162  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ...
Author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กองแผนงาน
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551.
Call Number
378.103 ท 703 ร 2551
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-2 กันยายน 2548 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
Author
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย : การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
มหาสารคาม : กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
Call Number
001.4 ก569ร 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 21 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
Author
การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Published
ปทุมธานี : สถาบัน, 2548.
Call Number
016.6 ก582ร 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15 - 20 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
Author
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Published
ปทุมธานี : สถาบัน, 2547.
Call Number
016.6 ก582ร 2547
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2550 / โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา
Author
โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา
Published
นครศรีธรรมราช : โรงเรียน, 2551.
Call Number
370.113 จ 072 ร 2551
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานการวิจัย การจัดการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม / เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
Author
เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
Call Number
658.4038 ก 913 ร 2552
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image

image
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาลักษณะฝนในภาคใต้เพื่อการเฝ้าระวังด้านอุทกภัย / วุฒิพงษ์ แสงมณี.
Author
วุฒิพงษ์ แสงมณี.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
Call Number
551.57 ว839ร 2552
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย / เพ็ญณี แนรอท ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มบริหารงานวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553.
Call Number
370.7 ร 622 2553
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image

image
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต" : วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2547 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคาร สนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548.
Call Number
021.65 ก 643 ร 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
Author
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
Call Number
338.9 ว 495 ร 2552
Location
Songkhla
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล และการใช้ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ และการสร้างตัวชี้วั...
Author
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จำกัด, 2548.
Call Number
333.7 น 180 ร 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles