Found: 193  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleประเพณีการแต่งงานในดินแดนพิเศษของอินโดนีเซีย.
Publishedสถานทูตอินโดนีเซีย,
Call Number392.5 ป302 2540
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleพจนานุกรมภาษาในอาเซียน / ผู้เขียน ประพนธ์ เรืองณรงค์ ... [และคนอื่นๆ].
Authorประพนธ์ เรืองณรงค์.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557
Call Number495.9048 พ086 2557
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Titleพม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า / สุเนตร ชุตินธรานนท์.
Authorสุเนตร ชุตินธรานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2542
Call Number959.3 ส 792 พ 2542
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleพลังเยาวชน : พลังสร้างสรรค์สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา / ผู้เขียน, ดวงพร คำนูณวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].
Authorดวงพร คำนูณวัฒน์.
Publishedสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number305.235 พ463 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleภาษาอาเซียน / สุทัศน์- จิรโชติ สังคะพันธ์.
Authorสุทัศน์ สังคะพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2556
Call Number495.9048 ส764ภ 2556
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleภาษาอาเซียนน่ารู้ / ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร.
Authorฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร.
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555
Call Number495.9 ฝ61ภ 2555
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleย้อนรอยเทวราชา -- ผ่านกษัตราแห่งนครธม / ผู้รวบรวม ราเขนทรวรมัน.
Authorราเขนทรวรมัน
Publishedกรุงเทพฯ : ปราชญ์สยาม, 2548
Call Number959.6 ย 369 2548
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleรอบรู้ประชาคมอาเซียน / บรรณาธิการ สุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
Authorสุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : เจเนซิสมีเดียคอม, [2555?]
Call Number341.2473 ร231 2555
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Titleระบบการศึกษาอาเซียน / เปรมศักดิ์ เลิศสุริยะกุล.
Authorเปรมศักดิ์ เลิศสุริยะกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : เบสท์มีเดียเอ็ดดูเคชั่น2559.
Call Number370.059 ป889ร 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ / หัวหน้าโครงการ จิรประภา อัครบวร.
Authorจิรประภา อัครบวร.
Publishedสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.),
Call Number351.59 จ571ร 2557
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Titleราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา / โดย พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์)
Authorเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์),
Publishedกรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2550
Call Number959.6 ร 542 2550
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleราชอาณาจักรกัมพูชา = Kingdom of Cambodia / ปิยบุตร แสงกนกกุล.
Authorปิยบุตร แสงกนกกุล.
Publishedปทุมธานี : ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
Call Number320.9596 ป818ร 2557
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleราชอาณาจักรเขมร : ประวัติศาสตร์การสร้างชาติถึงการล่มสลายของอาณาจักรละแวก / เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ.
Authorเกริกฤทธี ไทคูนธนภพ.
Publishedกรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2555
Call Number959.6 ก847ร 2555
LocationSongkhla
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed