Found 1,186 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Titleวิวัฒนาการทางปรัชญาของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ : เอกสารประกอบคำบรรยาย รายวิชา 0801223 หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1 / จัดทำโดย เจษฎา ทองขาว.
Authorเจษฎา ทองขาว.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559.
Call Number342 จ893ว 2559
LocationPhatthalung
Songkhla
image
Source Types Book
Titleสร้างสุขด้วยตนเอง / ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว.
Authorธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559.
Call Number158.7 ธ792ส 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleงานวิชาการเพื่อสังคม : หลักการและวิธีการ / ปิยะวัติ บุญ-หลง, กาญจนา แก้วเทพ และ บวร ปภัสราทร.
Authorปิยะวัติ บุญ-หลง.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2559
Call Number808.066 ป828ง 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title สุขภาพของพนักงาน คือพื้นฐาน ขององค์กรแห่งความสุข ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว.
Authorธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),2559.
Call Number658.38 ธ792ส 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleปันสุข ปี 2 ตอน เทคนิคการจัดการจัดการตนเองให้มีความสุขกับการทำงาน / กรพินธุ์ คชรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ].
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนางาน, 2559.
Call Number158.7 ป702 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม : ฉบับผู้เขียนบทความ = Socially engaged scholarship : the writing of socially-engaged research article กาญจนา แก้วเทพ.
Authorกาญจนา แก้วเทพ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันคลังสมองของชาติ,2559.
Call Number808.4 ก475ก 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title รูปแบบการจัดการตลาดผักอินทรีย์ : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดย ธิติพันธ์ ศรีภมร ...[และคนอื่นๆ].
Authorธิติพันธ์ ศรีภมร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,2559.
Call Number381.1 ร819 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleนิทรรศน์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และปูชนียบุคคลข้าวไทย / กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว.
Publishedกรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 2559.
Call Number633.1 น643 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน / คณะผู้จัดทำ อังคณา สังข์ทอง ...[และคนอื่นๆ].
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
Call Number364.66 ท961 2559
LocationPhatthalung
Songkhla
image
Source Types Book
Titleโซลละลายทรัพย์ / TWIN x TRAVEL, เรื่องและภาพ.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2559.
Call Number915.19 ซ938 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title ฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการจัดระบบอาหารของกลุ่มชนในอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในรอบครึ่งศตวรรษ ผู้เขียน เอกรินทร์ พึ่งประชา.
Authorเอกรินทร์ พึ่งประชา.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2559.
Call Number025.04 อ846ฐ 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleสองมหาราชกับการพัฒนาข้าวไทย / กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว.
Publishedกรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 2559.
Call Number633.1 ส409 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleก้าวทุกวันด้วยจิตวิทยาและธรรมะ / ดวงมณี จงรักษ์.
Authorดวงมณี จงรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number150.1 ด274ก 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleการเมืองเปรียบเทียบอาเซียน / บรรณาธิการ : สาวิตรี คทวณิช.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.
Call Number320.3 ก609 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title กุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์ กุสุมา รักษมณี.
Authorกุสุมา รักษมณี.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2559.
Call Number809 ก819ก 2559
LocationSongkhla