Found: 1,709  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"ท้องไม่พร้อม" แนวทางการปรึกษาทางเลือก / มูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง ; บรรณาธิการ, รัชดา ธราภาค ; เรียงเรียง, สินีพร มฤคพิทักษ์, พงศธร สโรจธนาวุฒิ.
Authorรัชดา ธราภาค.
Publishedมูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง,
Call Number618.2 ท229 2558
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title "ธัมมนันทา -- เท่านั้น" เขียนโดย กาญจนา สุทธิกุล.
Authorกาญจนา สุทธิกุล.
Publishedเชียงใหม่ :สุนันท์ รังสยาธร,2558.
Call Number294.30922 ก475ธ 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม.
Authorวาสนา นาน่วม.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2558
Call Number923.2593 ป372ว 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป" / ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ].
Authorถวิลวดี บุรีกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558
Call Number342.593 ส565 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2" / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].
Authorประภัสสร์ เทพชาตรี.
Publishedปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Call Number337.159 ท968 2558
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ : โลกที่เปลี่ยนไปจาก 14 ตุลาคม 2516 ถึง 14 ตุลาคม 2558" [จุลสาร] / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Authorเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Publishedมูลนิธิ 14 ตุลา,
Call Numberจส 001764
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / คณะผู้จัดทำ วิเคราะห์/เรียบเรียง อริยา พรหมสุภา, เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ.
Authorอริยา พรหมสุภา.
Publishedสำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Call Number378.1 ห213 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน : หนังสือที่ระลึก งานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558 / ผู้เรียบเรียงและจัดทำ, บริษัท เอ็กตี้ รู้ท จำกัด.
Authorบริษัท เอ็กตี้ รู้ท.
Publishedสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
Call Number362.4 ห213 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title10 สุดยอดแผนธุรกิจ : dtn Busines plan award 2015 สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
Authorกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2558
Call Number658.4012 จ867ส 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ. 2558.
Publishedมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร,
Call Number923.6593 ง48ร 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม / ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา.
Authorศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา.
Publishedอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number923.8593 ท895ศ 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title100 ปี วิเชียรมาตุ / บรรณาธิการ, ประพนธ์ เรืองณรงค์.
Authorประพนธ์ เรืองณรงค์.
Publishedปทุมธานี : ทศพรบิลเลี่ยนกรุ๊ป, 2558
Call Number373.593 ร235 2558
LocationPhatthalung
Songkhla
image
Source Types Book
Title1001 ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย = 1001 Paintings you must see before you die / บรรณาธิการ Stephen Farthing ; รติพร ชัยปิยะพร, แปล.
Authorฟาร์ธิง, สตีเฟน.
Publishedกรุงเทพฯ : เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 2558
Call Number750.11 ห213 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title101 Design Methods : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร = 101 design methods : a structured approach for driving innovation in your organization / Vijay Kumar ; สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, จุติพงศ์ ภ...
Authorคูมาร์, วิเจย์.
Publishedกรุงเทพฯ : ไอดีซี, 2558
Call Number658.4063 ค739ห 2558
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / รวบรวมโดย ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.
Authorณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.
Publishedกรุงเทพฯ : พีรภาส[จัดจำหน่าย], [2558?]
Call Number346.043 ห213 2558
LocationSongkhla
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed