Found: 36,335  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title" ร้อยคน ร้อยคม " ฉบับสมบูรณ์ / เขียนและเรียบเรียงโดย ทศ คณนาพร.
Authorทศ คณนาพร.
Publishedกรุงเทพฯ : แอล.ที.เพรส, [2550?]
Call Number808.882 ท148ร 2550
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"4 เสาหลักสู่ความพอเพียง" : เทคนิคการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการปลุกพืชและดำรงชีพ [จุลสาร] / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร.
Authorกรมวิชาการเกษตร.
Publishedพัทลุง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง, 2554
Call Numberจส 000933
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"กะปิเยาะห์" "คนกะมิยอ" ชีวิตและวัฒนธรรม / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Authorเกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Publishedเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2548
Call Number391.43 ก 407 2548
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี" : การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 25-28 สิงหาคม 2540 ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โดย คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลน...
Authorการสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ "การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี"
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
Call Number577.69 ก647ก 2540
LocationPhatthalung
Songkhla
image
Source Types Book
Title"กุดขาคีม" : การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน / พรทวี ยอดมงคล...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ : เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Authorพรทวี ยอดมงคล.
Publishedเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2547
Call Number333.91 ก 778 2547
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"ขั้นเทพ" วานเขียน : เปิดลิ้นชักความทรงจำของนักเขียนลายคราม / ณรงค์ จันทร์เรือง.
Authorณรงค์ จันทร์เรือง.
Publishedกรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2553
Call Number928 ณ36ข 2553
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"คนเมืองบัว" ไม่กลัวขยะ / สุวรรณา บัวพันธ์.
Authorสุวรรณา บัวพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2551
Call Number363.728 ค269 2551
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"ความจริงที่ตากใบ" ไร้มนุษยธรรม ความชอบธรรมสิ้นสูญ [จุลสาร] / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
Authorเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
Publishedกรุงเทพฯ : ฃอคิดด้วยฅต, [2552?]
Call Numberจส 000317
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
Authorโสภา ชานะมูล.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2550
Call Number959.3 ส985ช 2550
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"ท้องไม่พร้อม" แนวทางการปรึกษาทางเลือก / มูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง ; บรรณาธิการ, รัชดา ธราภาค ; เรียงเรียง, สินีพร มฤคพิทักษ์, พงศธร สโรจธนาวุฒิ.
Authorรัชดา ธราภาค.
Publishedมูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง,
Call Number618.2 ท229 2558
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริงและกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีชา สุวรรณทัต.
Authorปรีชา สุวรรณทัต.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
Call Number336 ป563ธ 2559
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Authorวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550
Call Number371.8025 ว 531 น 2550
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ" : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม / ผู้เรียบเรียง : กุสุมา รักษมณี...[และคนอื่น ๆ].
Authorกุสุมา รักษมณี.
Publishedกรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2551
Call Number923.1593 ก458ป 2551
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"ผมเป็นเด็กโอ" / ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล.
Authorปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2549
Call Number920.71 ป637ผ 2549
LocationPhatthalung
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed