Found: 9,865  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"กะปิเยาะห์" "คนกะมิยอ" ชีวิตและวัฒนธรรม / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Authorเกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Publishedเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2548
Call Number391.43 ก 407 2548
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี" : การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 25-28 สิงหาคม 2540 ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โดย คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลน...
Authorการสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ "การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี"
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
Call Number577.69 ก647ก 2540
LocationPhatthalung
Songkhla
image
Source Types Book
Title"ท้องไม่พร้อม" แนวทางการปรึกษาทางเลือก / มูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง ; บรรณาธิการ, รัชดา ธราภาค ; เรียงเรียง, สินีพร มฤคพิทักษ์, พงศธร สโรจธนาวุฒิ.
Authorรัชดา ธราภาค.
Publishedมูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง,
Call Number618.2 ท229 2558
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Authorวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550
Call Number371.8025 ว 531 น 2550
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ
Publishedเชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
Call Number305.4 ผ 762 2547
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย / ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ ... [และคนอื่นๆ].
Authorลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
Publishedกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
Call Number584.5 ล385 2561
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"วิถีพ่อ วิถีพอเพียง" มิติของคริสตชนบนผืนแผ่นดินไทย / บรรณาธิการ, ทองหล่อ นาคสุขศรี
Authorทองหล่อ นาคสุขศรี
Publishedกรุงเทพฯ : สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2550
Call Number330.9593 ว 546 2550
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน / สุนันทา นิลเพชร, ผู้ศึกษา/เรียบเรียง.
Authorสุนันทา นิลเพชร.
Published[ม.ป.ท.] : โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2544
Call Number639.22 ส 785 อ 2544
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"เขียนถึงสมเด็จฯ เล่ม 2" / ม.ร.ว.กิติวัฒนา ปกมนตรี
Authorกิติวัฒนา ปกมนตรี,
Publishedกรุงเทพฯ : เลมอนที, 2547
Call Number923.1593 ส 664 ก 2547
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"เบื้องหลัง -- ทักษิณ ออกไป ออกไป! ทักษิณ สู้ สู้!" / สุพจน์ ด่านตระกูล.
Authorสุพจน์ ด่านตระกูล
Publishedกรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549
Call Number320.9593 ส 802 บ 2549
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"เหตุเกิด พ.ศ. 1" ...เป็นเท็จจริงหรือ? : โต้ข้อกล่าวหาพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) / เมตฺตานนฺโท ภิกขุ
Authorเมตฺตานนฺโท ภิกขุ
Publishedกรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกันดิสทริบิวชั่นเวอร์วิส(จำหน่าย), 2547
Call Number294.3 ม 798 ห 2547
LocationPhatthalung
Songkhla
image
Source Types Book
Title"แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม / องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด" / จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ... [และคนอื่นๆ].
Authorจุฑาทิพย์ ภัทราวาท.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2549
Call Number334 น956 2549
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"ในหลวงฯ" กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Authorพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Publishedบุ๊คสไมล์,
Call Number923.1593 ภ861พ 2549
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2" / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].
Authorประภัสสร์ เทพชาตรี.
Publishedปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Call Number337.159 ท968 2558
LocationSongkhla
Phatthalung
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed