Found: 15  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด / ธารี หิรัญรัศมี.
Authorธารี หิรัญรัศมี.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541
Call Number657.9 ธ 696 ก 2541
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleการประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
Authorเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Call Number658.403 ย 850 ก 2542
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / บัณฑิต ดุลยรักษ์.
Authorบัณฑิต ดุลยรักษ์.
Publishedมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Call Number304.207 บ312ก 2542
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleนิทานกล่อมน้อง / ต้อยติ่ง
Authorต้อยติ่ง
Publishedกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2539
Call Number398.2 ต 419 น 2539
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleมวยสากล 1 = Boxing 1 / น้อม สังข์ทอง
Authorน้อม สังข์ทอง
Publishedสงขลา : ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541
Call Number796.83 น 352 ม 2541
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleมาซูรี คำสาบ 7 ชั่วคน / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
Authorพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
Publishedกรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2543
Call Number920.72 พ 472 ม 2543
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleรัฐบาล - ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ? / จรัส สุวรรณมาลา
Authorจรัส สุวรรณมาลา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542
Call Number352.1409593 จ 071 ร 2542
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleรายงานการศึกษารวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเมืองเก่ากำแพงแสน ของอำเภอกำแพงแสน / โดย สมประสงค์ น่วมบุญเหลือ ... [และคนอื่น ๆ].
Authorสมประสงค์ น่วมบุญเหลือ.
Published[ม.ป.พ.,
Call Number959.3 ร622 2541
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สภาพพลวัต / จารุมา อัชกุล.
Authorจารุมา อัชกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Call Number330.154 จ 395 ว 2542
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleสมเด็จพระนารายณ์และโกษาปาน = The storu of King Narai and his ambassador to France in 1686, Kosaparn / ของ หม่อมหลวง มานิจ ชุมสาย ; ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน, ผู้แปล.
Authorมานิจ ชุมสาย,
Publishedกรมวิชาการ,
Call Number959.335 ม546ส 2531
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleหลักการวิเคราะห์โครงการ : วิธีการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ ของโครงการทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน / หฤทัย มีนะพันธ์.
Authorหฤทัย มีนะพันธ์.
Publishedมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
Call Number658.404 ห341ห 2542
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Economics / อาหวัง ล่านุ้ย.
Authorอาหวัง ล่านุ้ย.
Publishedมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Call Number330 อ619ศ 2541
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleเอกสารคำสอนวิชา 510-312 สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร / โดย ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
Authorยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
Publishedสงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่, 2541
Call Number001.42 ย 634 อ 2541
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Titleแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2543
Authorสำนักงานจังหวัดปัตตานี
Publishedปัตตานี : สำนักงานจังหวัดปัตตานี, 2541
Call Number304.2 ผ 926 2541
LocationSongkhla
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed