Found: 498  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"บัลลังก์เขมรร้าว" / เดวิด พี. แชนด์เลอร์, เขียน ; บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์, แปล.
Authorแชนด์เลอร์, เดวิด พี.
Publishedกรุงเทพฯ : เดอะเนชั่น, 2537
Call Number320.9596 ช 904 บ 2537
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2" / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].
Authorประภัสสร์ เทพชาตรี.
Publishedปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Call Number337.159 ท968 2558
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].
Authorประภัสสร์ เทพชาตรี.
Publishedศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number337.159 ท968 2557
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title10 สุดยอดแผนธุรกิจ : dtn Busines plan award 2014 "แผนธุรกิจ...รุก-รับตลาด AEC" / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
Authorกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2557
Call Number658.4012 จ867ส 2557
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title100 เรื่องควรรู้สู่ประชาคมอาเซียน = 100 questions about the ASEAN community / ปานเสก อาทรธุระสุข, เขียน ; สมชัย เจริญวานิช, แปล.
Authorปานเสก อาทรธุระสุข.
Publishedกรุงเทพฯ : เนชั่นเอ็ดดูเทนเมนท์, 2555
Call Number341.2473 ป731ร 2555
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title142 วัน 1,800 กม. นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก / พิน สาเสาร์
Authorพิน สาเสาร์
Publishedกรุงเทพฯ : แพรว, 2551
Call Number915.94 พ 682 ห 2551
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ; บรรณาธิการ, มงคล วิศิษฎ์สตัมภ์.
Authorมงคล วิศิษฎ์สตัมภ์.
Publishedกรมอาเซียน,
Call Number327.51051 ย544 2559
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร / สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล.
Authorสรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล.
Publishedเมืองโบราณ,
Call Number959.6 ส298ส 2551
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title46 เกร็ดความรู้ให้รู้จักมาเลเซียมากกว่าที่เคยรู้ สวัสดีอาเซียน : มาเลเซีย / ฐาฎี โพธิ์น้อย, เรียบเรียง ; พิมพิสุทธิ์ สิมะแสงยาภรณ์, ภาพปกและภาพประกอบ.
Authorฐาฎี โพธิ์น้อย.
Publishedกรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555
Call Number959.5 ฐ26ส 2555
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title46 เกร็ดความรู้ให้รู้จักลาวมากกว่าที่เคยรู้ สวัสดีอาเซียน : ลาว / ฐาฎี โพธิ์น้อย, เรียบเรียง ; อรุณ มะสาสสม, ภาพปกและภาพประกอบ.
Authorฐาฎี โพธิ์น้อย.
Publishedกรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555
Call Number959.4 ฐ26ส 2555
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title46 เกร็ดความรู้ให้รู้จักเมียนมาร์มากกว่าที่เคยรู้ สวัสดีอาเซียน : เมียนมาร์ / ฐาฎี โพธิ์น้อย, เรียบเรียง ; พิมพ์พิสุทธิ์ สิมะแสงยาภรณ์, ภาพปกและภาพประกอบ.
Authorฐาฎี โพธิ์น้อย.
Publishedกรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2555
Call Number959.1 ฐ26ส 2555
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title46 เกร็ดความรู้ให้รู้จักเวียดนามมากกว่าที่เคยรู้ สวัสดีอาเซียน : เวียดนาม / ฐาฎี โพธิ์น้อย, เรียบเรียง ; อรุณ มะสาสสม, ภาพปกและภาพประกอบ.
Authorฐาฎี โพธิ์น้อย.
Publishedกรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2555
Call Number959.9 ฐ26ส 2555
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title46 เกร็ดความรู้ให้รู้จักไทยมากกว่าที่เคยรู้ สวัสดีอาเซียน : ไทย / ฐาฎี โพธิ์น้อย, เรียบเรียง ; อรุณ มะสาสสม, ภาพปกและภาพประกอบ.
Authorฐาฎี โพธิ์น้อย.
Publishedกรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2555
Call Number959.3 ฐ26ส 2555
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title50 คำ กุญแจไขอาเซียน / พิภพ อุดร และ อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร,บรรณาธิการ.
Authorพิภพ อุดร.
Publishedสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number337.159 ห682 2556
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title500 เรื่องน่ารู้ ประชาคมอาเซียน / บรรณาธิการ สุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
Authorสุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
Publishedเจเนซิส มีเดียคอม,
Call Number341.2473 ห671 2555
LocationSongkhla
Phatthalung
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed