Found: 208  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"Hong se jing dian" de wen xue jia zhi = Hongse jingdian de wenxue jiazhi / Haogang Yan.
AuthorYan, Haogang.
PublishedBeijing : Renminchubanshe, 2009
Call Number895.13 Y21H 2009
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"Shi ji" yu zhongguo wen xue / Zhang Xinke zhu.
AuthorZhang, Xinke,
PublishedBeijing : Shangwuyinshuguan, 2010
Call Number895.1 Z63S 2010
LocationSongkhla
image
Source Types Visual
Title[ซินดี้ วิท ยู] Cyndi with u
Authorบริษัท เรดบีท อินเตอร์เนชั่นแนล
Publishedเรดบีท อินเตอร์เนชั่นแนล,
Call Number780.78 ซ526 2549
LocationSongkhla
image
Source Types Visual
Title[โชว์] Show : hypnosis show.
Authorบริษัท เรดบีท อินเตอร์เนชั่นแนล
Publishedเรดบีท อินเตอร์เนชั่นแนล [จัดจำหน่าย],
Call Number780.78 ช957 2549
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleAnni de gu shi = The story of Anne Frank / Jane Dolman ; tran. by Li Jin Yu.
AuthorFrank, Anne,
PublishedBeijing : Zhongguadianli, 2005
Call Number922.96 F828A 2005
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleBai nian song Meiling / Yang Shubiao,Yang Jing zhu .
AuthorYang, Shubiao,
PublishedBeijingShi : Renminchubanshe, 2010
Call Number923.151 Y22B 2010
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleBao kan yue du jiao cheng = Baokan yuedu jiaocheng / Peng Ruiqing, Wang Shixun, Liu Qian'gong bian.
AuthorPeng, Ruiqing.
PublishedBeijing : Beijingyuyanwenhuadaxuechubanshe, 1999
Call Number495.186 P398B 1999
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleChu zhong sheng bi bei gu ci ge / Wang Xue yi.
AuthorWang, Xue yi.
PublishedBeijing : Chaohua, 2004
Call Number895.11 W246C 2004
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleChu zhong sheng bi bei wen yan wen / Cai Wan.
AuthorCai, Wan.
PublishedBeijing : ZhongguoJilieDaxue, 2001
Call Number895.1 C133C 2001
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleChuan bo yu wen hua gai lun = An Introduction to communication and culture / Zhuang Xiao Dong.
AuthorZhuang, Xiao Dong.
PublishedBeijing : PeoplesPublishingHousePub., 2008
Call Number302.2 Z63C 2008
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleCi xue gai shuo / Zhangshu Wu.
AuthorWu, Zhangshu.
PublishedBeijing : Zhonghuashuju, 2010
Call Number895.11 W959C 2010
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleDang dai wen hua zhe xue chen si / Pengcheng Li.
AuthorLi, Pengcheng.
PublishedBeijing : Renminchubanshe, 2008
Call Number101 L693D 2008
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleDongbei kang Ri lian jun kang zhan ji shi / Xiaohui Wang.
AuthorWang, Xiaohui.
PublishedBeijing : Renminchubanshe, 2007
Call Number951.035 W246D 2007
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleDu ci chang shi / Chengtao Xia, Xionghe Wu.
AuthorXia, Chengtao.
PublishedBeijing : Zhonghuashuju, 2010
Call Number895.11 X51D 2010
LocationSongkhla
image
Source Types Book
TitleDui hua shi xue / Yang Chu.
AuthorYang, Chu.
PublishedBeijing : Renminchubanshe, 2009
Call Number808.1 Y22D 2009
LocationSongkhla
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed