Found: 39,262  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title" ทำได้ หายจน " : เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น / สุรศักดิ์ อักษรกุล, ผู้เรียบเรียง.
Authorสุรศักดิ์ อักษรกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2545
Call Number331.798 ท 471 2545
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"1 ศตวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / อนันต์ รัตนภานุศร, บรรณาธิการ
Authorอนันต์ รัตนภานุศร
Publishedพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548
Call Number378.154 ห 182 2548
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"120 ปี ทวิภาคสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น" : หนังสือที่ระลึก งานสัมมนาพิเศษ International Forum 2007 และพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น / Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Authorสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2550
Call Number327.593052 ห 182 2550
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"กะปิเยาะห์" "คนกะมิยอ" ชีวิตและวัฒนธรรม / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Authorเกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Publishedเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2548
Call Number391.43 ก 407 2548
LocationSongkhla
Phatthalung
image
Source Types Book
Title"การค้ามนุษย์" พินิจในแนวสตรีนิยมในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ตกระบวนการทางกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ / จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์, ชายไทย รักษาชาติ, ณรัตน์ สมสวัสดิ์.
Authorจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบน(ผกฎ):, 2550
Call Number363.44 จ 084 ก 2550
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2547 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ / จัดโดย คณะกรรมสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐ...
Authorการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
Call Number382.09593 ก 581 ก 2548
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย" : สาระการประชุม วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร / ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานป...
Authorการประชุมสัมมนาเรื่อง "การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย"
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษาสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2544
Call Number378.1 ก 582 ก 2544
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 ; วันที่19-20ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำ...
Authorการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"
Publishedจันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556
Call Number378.104 ก581ว 2556
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม" = Politics and environmental crisis : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ; 5-7 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ ถวิลว...
Authorการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
Publishedนนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552
Call Number333.73 ก 581 ก 2552
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"กุดขาคีม" : การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน / พรทวี ยอดมงคล...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ : เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Authorพรทวี ยอดมงคล.
Publishedเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2547
Call Number333.91 ก 778 2547
LocationPhatthalung
image
Source Types Book
Title"คติชนสร้างสรรค์" บทสังเคราะห์และทฤษฏี / ศิราพร ณ ถลาง.
Authorศิราพร ณ ถลาง.
Publishedศูนย์มานุษยซิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),
Call Number398.09593 ศ593ค 2562
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"คน" เริ่มต้น / จันทราภา จินดาทอง ... [และคนอื่นๆ].
Authorจันทราภา จินดาทอง.
Publishedโครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ,
Call Number361.614 ค269 2559
LocationSongkhla
image
Source Types Book
Title"คนเมืองบัว" ไม่กลัวขยะ / สุวรรณา บัวพันธ์.
Authorสุวรรณา บัวพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2551
Call Number363.728 ค269 2551
LocationPhatthalung
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed