Search again

Found: 24  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Zhong hua dageming / Hong Zhu.
Author
Zhu, Hong.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2006.
Call Number
951.041 Z63Z 2006
Location
Songkhla

image

image
Shang wu zhong wen an li jiao cheng. Business Chinese winning strategies / Zhu bianshi zhong qi ; bian zhu shi zhong qi, huang luan feng.
Published
Bei jing : Zhong yi chu ban she, 2015.
Call Number
650.0951 S528 2015
Location
Songkhla

image
Wen hua xin shang du ben. Shang = Exploring Chinese culture : Chinese reader I / Liu Qiangong zhu bian ; Liu Qiangong, Shu Yan, Yu Jie bian zhu.
Published
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2016.
Call Number
951 W467 2016
Location
Songkhla

image
Wen hua xin shang du ben. Xia = Exploring Chinese culture : Chinese reader II / Liu Qiangong zhu bian ; Liu Qiangong, Shu Yan, Yu Jie bian zhu.
Published
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2016.
Call Number
951 W467 2016
Location
Songkhla

image
Zhong guo tong shi / Wenlan Fan; Meibiao Cai.
Author
Fan, wenlan,
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
Call Number
951 F199Z 2009
Location
Songkhla

image
Li yi yu zhongguo wen hua / Gu Xijia zhu.
Author
Gu, Xijia.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2001.
Call Number
390.0951 G896L 2001
Location
Songkhla

image
Zhongguo ge ming zhan zheng ji shi jie fang zhan zheng.fan wei chao juan/ Zhijun Wang.
Author
Wang, Zhijun.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
951.04 W246Z 2007
Location
Songkhla

image
Zhonghua song : Zhongguo 56 ge min zu ji jin = Ode to China : highlights of China's 56 ethnic groups / Ye Xiaolin zhu bian.
Published
Beijing Shi : Wai wen chu ban she you xian ze ren gong si, 2013.
Call Number
306.08 Z63 2013
Location
Songkhla

image
Jin xiu Zhonghua = Enchanting beauties of China / Ye Xiaolin zhu bian.
Published
Beijing Shi : Wai wen chu ban she you xian ze ren gong si, 2013.
Call Number
915.1 J61 2013
Location
Songkhla

image
Wan Qing wen hua shi / Linmao Wang zhu.
Author
Wang, Linmao,
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2005.
Call Number
951.03 W246W 2005
Location
Songkhla

image
zhongguo jing shen wen ming nian jian (2009) / Zhong guo jing.
Published
Beiji : Xue xi, 2009.
Call Number
171.7 Z63 2009
Location
Songkhla

image
Zhong guo dao jia zhi jing shen / Zhan shi chuang, Xie qing guo.
Author
Zhan, Shi Chuang.
Published
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2009.
Call Number
181.114 Z63Z 2009
Location
Songkhla

image
Sheng xiao yu zhongguo wen hua / Wu Yucheng zhu.
Author
Wu, Yucheng,
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2003.
Call Number
133.5 W959S 2003
Location
Songkhla

image
Shi ci Zhonghua = a canon of traditional Chinese poetry / Ren Xiran bian zhu.
Published
Beijing Shi : Wai wen chu ban she you xian ze ren gong si, 2013.
Call Number
895.11 S555 2013
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles