Search again

Found: 5,136  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"กะปิเยาะห์" "คนกะมิยอ" ชีวิตและวัฒนธรรม / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548.
Call Number
391.43 ก 407 2548
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี" : การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 25-28 สิงหาคม 2540 ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โดย คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลน...
Author
การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ "การจัดการและการอนุรักษ์ป่าชายเลน : บทเรียนในรอบ 20 ปี"
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
Call Number
577.69 ก647ก 2540
Location
Songkhla
Phatthalung

image

image
"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Author
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
Call Number
371.8025 ว 531 น 2550
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย / ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
Call Number
584.5 ล385 2561
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"วิถีพ่อ วิถีพอเพียง" มิติของคริสตชนบนผืนแผ่นดินไทย / บรรณาธิการ, ทองหล่อ นาคสุขศรี
Published
กรุงเทพฯ : สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2550.
Call Number
330.9593 ว 546 2550
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน / สุนันทา นิลเพชร, ผู้ศึกษา/เรียบเรียง.
Author
สุนันทา นิลเพชร.
Published
[ม.ป.ท.] : โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2544.
Call Number
639.22 ส 785 อ 2544
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"เขียนถึงสมเด็จฯ เล่ม 2" / ม.ร.ว.กิติวัฒนา ปกมนตรี
Author
กิติวัฒนา ปกมนตรี,
Published
กรุงเทพฯ : เลมอนที, 2547.
Call Number
923.1593 ส 664 ก 2547
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"เบื้องหลัง -- ทักษิณ ออกไป ออกไป! ทักษิณ สู้ สู้!" / สุพจน์ ด่านตระกูล.
Author
สุพจน์ ด่านตระกูล
Published
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549.
Call Number
320.9593 ส 802 บ 2549
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"ในหลวงฯ" กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Author
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2549.
Call Number
923.1593 ภ861พ 2549
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2" / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].
Published
ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
Call Number
337.159 ท968 2558
Location
Songkhla
Phatthalung

image
"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].
Author
ประภัสสร์ เทพชาตรี.
Published
ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
Call Number
337.159 ท968 2557
Location
Songkhla
Phatthalung

image
(ต่าง) คิดในคอก (ตน) ว่าด้วย วัฒนธรรมและวิธีคิด / นิธิ เอียวศรีวงศ์
Author
นิธิ เอียวศรีวงศ์
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
Call Number
306 น 653 ต 2546
Location
Songkhla
Phatthalung

image
1 นาทีแนะวิธีเรียนเก่ง ฉบับสมบูรณ์ / ครูแว่น.
Author
ครูแว่น
Published
กรุงเทพฯ : บุคส์ ทูยู, 2549.
Call Number
153.15 ค 361 ห 2549
Location
Songkhla
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles