Title ศึกษาความสัมพันธ์เพลงกล่อมเด็กไทยมลายูกับสภาพครอบครัวไทยมุสลิมปัจจุบัน : รายงานการวิจัย / นิปาตีเมาะ หะยีหามะ, ประสิทธิ์ รัตนมณี.
Author นิปาตีเมาะ หะยีหามะ
Published ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
Detail 105 แผ่น : แผ่นที่
Subject
 
 
 
 
Added Author ประสิทธิ์ รัตนมณี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed