Not found
Title การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / ผู้เขียน กำจร หลุยยะพงศ์ ...[และคณะ].
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
Detail 231 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
Added Author กำจร หลุยยะพงศ์
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed