Not found
Title งานวิชาการเพื่อสังคม : หลักการและวิธีการ / ปิยะวัติ บุญ-หลง, กาญจนา แก้วเทพ และ บวร ปภัสราทร.
Author ปิยะวัติ บุญ-หลง
Published กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2559
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Detail 104 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
Added Author กาญจนา แก้วเทพ
  บวร ปภัสราทร
  สถาบันคลังสมองของชาติ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นหนังสือที่สรุปแนวคิด หลักการ และวิธีการ ตลอดจนกรณีตัวอย่างที่สถาบันคลังสมองของชาติได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่ทำงานร่วมกับสังคมมานานหลายปี โโยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมการใช้และการสร้างความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาประเทศ

  Comments   

    Recently viewed