Not found
Title จุลชีววิทยาทางอาหาร / ธารารัตน์ ชือตอฟ.
Author ธารารัตน์ ชือตอฟ
Published กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Detail [14], 400 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้นำเสนอให้รู้จักจุลินทรีย์ เเละบทบาทของจุลินทรีย์ในด้านความปลอดภัยอาหาร การทำให้อาหารเน่าเสีย เเละการถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารหมักเเละผลิตภัณฑ์หมัก ทั้งยังครอบคลุมไปถึงหลักการของการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร การตรวจวิเคราะห์เเละการควบคุมคุณภาพด้านจุลินทรีย์

  Comments   

    Recently viewed