Not found
Title การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐปศาสนศาสตร์ / ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย.
Author ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
Published กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Detail 473 หน้า
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้ อธิบายหลักการทั้งทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ และการนำหลักการและทฤษฎีไปปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน และการประเมินผลโครงการ ซึ่งล้วนเป็นสาระสำคัญที่นักศึกษา นักวิชาการ นักรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้บริหารงานสาธารณะควรเรียนรู้และนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้ได้ผล

  Comments   

    Recently viewed