Not found
Title จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบัด / ศรีเรือน แก้วกังวาล.
Author ศรีเรือน แก้วกังวาล
Published กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2558
Detail 205 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพสมัยปัจจุบันและการทำจิตบำบัดที่มีฐานตั้งอยู่บนหลักคิดของทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพเหล่านั้น โดยอธิบายถึงการนำหลักการในทฤษฎีเหล่านั้นไปใช้ในการทำ "จิตบำบัด" โดยมีการปฏิบัติการจริง และมีผลการค้นคว้าวิจัยรองรับว่าได้รับผลดีอย่างไรบ้าง มีขีดจำกัดประเด็นใดบ้าง ดังนั้นจึงช่วยให้คุณรู้จักตัวเอง ผู้อื่น และสังคมเพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เข้าใจจิตบำบัดร่วมสมัยแนวต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมประเภทต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันอีกด้วย

  Comments   

    Recently viewed