Not found
Title การจัดการธุรกิจขนาดย่อม = Small business management / ฉัตยาพร เสมอใจ.
Author ฉัตยาพร เสมอใจ
Published กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
Detail 494 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าใจถึงหลักการและวิธีดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การตัดสินใจ การเริ่มต้นธุรกิจ การผลิต การหาตลาด การบัญชี การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต

  Comments   

    Recently viewed