Not found
Title นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี จันทวงศ์, นิจนิรันดร์ อวะภาค และอารียา ติวะสุระเดช.
Published กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558
Detail 236 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 26 ซม
Subject
 
 
Added Author มนตรี จันทวงศ์
  นิจนิรันดร์ อวะภาค
  อารียา ติวะสุระเดช
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed