Not found
Title คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการ วัฒนชัย วินิจจะกูล.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2558
Detail 200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
Added Author วัฒนชัย วินิจจะกูล
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed