Not found
Title บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย / เสฐียรพงษ์ วรรณปก.
Author เสฐียรพงษ์ วรรณปก
Published กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
Detail 179 หน้า
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้ อธิบายอย่างละเอียดถึงข้อเท็จจริงในพระไตรปิฎกว่าเป็นอย่างไร เป็นกิจของสงฆ์หรือเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่ เพื่อให้คนไทย "ตื่นรู้" ถึงหลักคำสอนว่าสมควรที่จะปฏิบัติตาม หรือจะตอบโต้ต่อต้านเพื่อปกป้องหลักการอันแท้จริงของพุทธศาสนา

  Comments   

    Recently viewed