Not found
Title กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมสอบ ทรัพย์ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Author ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Published กรุงเทพฯ : ร้านสวัดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช" (จัดจำหน่าย), 2558
Detail (8), 318 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
สรุปเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยกฎหมายวิชาทรัพย์ พร้อมอธิบายให้เห็นถึงแนวทางของข้อสอบ และได้รวบรวมเฉพาะประเด็นสำคัญ ๆ ทั้งส่วนที่เคยนำมาออกเป็นข้อสอบแล้ว และประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถนำมาออกเป็นข้อสอบได้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชากฎหมายในชั้นปริญญาตรีในทุกๆ มหาวิทยาลัย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ให้มีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบมากที่สุด

  Comments   

    Recently viewed