Not found
Title บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง / พรชัย เทพปัญญา, หัวหน้าโครงการ.
Author พรชัย เทพปัญญา
Published นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Detail 325 หน้า
Subject
 
Added Author สถาบันพระปกเกล้า
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นงานวิจัยที่ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางกับศาลรัฐธรรมนูญ แฃะมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในการปฏิรูปให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในเชิงรุกที่มีความเป็นอิสระ มีความเป็นกลางในการวินิจฉัยปัญหาและตัดสินคดี และทำหน้าที่ให้ความกระจ่างชัดในข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติของกฎหมาย

  Comments   

    Recently viewed