Not found
Title ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.
Author ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Published กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Detail 209 หน้า
Subject
 
 
Added Author สถาบันพระปกเกล้า
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นงานวิจัยที่มุ่งตอบคำถามว่า "เราทำอย่างไรที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำที่เหมาะสมกับประเทศไทย" พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาความสัมพันธ์ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำ โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายข้าราชการการเมืองเข้ามามีบทบาทในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับสูงได้ภายใต้ขอบเขตที่จำกัด

  Comments   

    Recently viewed