Not found
Title พืชวงศ์บุกบอนในหุบเขาลำพญา / ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; ผู้เรียบเรียง, ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย.
Published ยะลา : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558
Detail 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
 
 
 
 
Added Author ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชวงศ์บุกบอนในหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พบมีการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์บุกบอนในด้านต่าง ๆ เช่น ไม้ประดับ อาหารและอื่น ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้จึงจัดทำเพื่อให้นำความรู้มาใช้ประโยชน์ ได้แก่ การเลือกกิน การประดับตกแต่งได้อย่างถูกต้อง

  Comments   

    Recently viewed