Not found
Title ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย / พอพันธ์ อุยยานนท์.
Author พอพันธ์ อุยยานนท์
Published กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Detail 380 หน้า ; 26 ซม
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่างๆ ของไทย ระยะเวลายาวครอบคลุมภายหลังการลงนามสนธิสัญญา เบาว์ริงใน พ.ศ.2398 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้มุมมองทางด้านภูมิภาค ซึ่งน่าจะทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวได้ถูกต้องมากกว่าการใช้มุมมองจากกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง และยังศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ การเติบโตของประชากรและเมือง บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนอพยพ การย้ายถิ่น ตลาดแรงงาน การคมนาคมและขนส่ง ตลอดจนประเด็นและปัญหาต่างๆ เพื่อทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  Comments   

    Recently viewed