Not found
Title การวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา = Design and analysis of biological experiments / สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ.
Author สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
Published กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
Detail ฐ, 366 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ การแพทย์ การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ รวมถึงนักวิจัยและผู้สนใจ ที่ต้องการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการวางแผน ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ความแปรปรวน การจัดปัจจัยให้กับแผนการทดลอง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแจงนับและสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย

  Comments   

    Recently viewed