Not found
Title ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
Author วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
Published กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Detail 213 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากความอยากรู้ของผู้เขียน ประกอบกับความรู้ที่ได้เล่าเรียนและค้นคว้ามา เมื่อรู้แล้วก็อยากเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการใช้หรือเลือกใช้สารและผลิตภัณฑ์เคมีอย่างเหมาะสม รู้ทันสื่อ ที่อาจให้ข้อมูลผิดเพี้ยน หรือโฆษณาชวนเชื่อ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้เข้าใจบทเรียนที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น อาจนำไปสู่การศึกษาวิจัยต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป

  Comments   

    Recently viewed