Not found
Title การสื่อสารองค์กร : แนวคิดการสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืน / รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ.
Author รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
Published กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้า [จัดจำหน่าย], 2558
Detail 286 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
นำเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินงานสื่อสารองค์กรสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้เขียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่แนวคิดการสื่อสารในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการวัดประเมินความสำเร็จของการสื่อสารองค์กร ทั้งยังฉายภาพแนวคิดสำคัญๆ ที่เป็นทั้งหลักการและกลยุทธ์สนับสนุนงานบริหารสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้แข็งแกร่งตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับนานาชาติ พร้อมกับสามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนของสังคมโลก โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหลักการและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร

  Comments   

    Recently viewed