Not found
Title ข้าว : แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมไทย.
Published กรุงเทพฯ : กรมการข้าว, 2558
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5
Detail 63 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
Added Author กรมการข้าว
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นหนังสือที่รวบรวมวัฒนธรรมประเพณีข้าวของทุกภาค เท่าที่จะหาข้อมูลได้ นำมาเรียบเรียงและแผกเป็นรายภาคเพื่อให้เห็นความแตกต่างของการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่

  Comments   

    Recently viewed