Not found
Title ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Author สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Published กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
Detail [10], 107 หน้า. + CD 1 แผ่น
Subject
 
Note มี CD ประกอบ 1 แผ่น ยืมได้ที่งานบริการสื่อโสต
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นงานวิจัยเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงขอบเขตของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว และการป้องกันไม่ให้มีการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลโดยไม่สมเหตุสมผล และข้อเสนอแนะที่จะนำมาใช้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรฐานสากลเป็นธรรม

  Comments   

    Recently viewed