Not found
Title การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีและเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร เลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย / อัจฉรา ฉายากุล...[และคนอื่น ๆ].
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558
Detail 143 หน้า
Subject
 
 
Added Author อัจฉรา ฉายากุล
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed