Title รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข.
Author พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Published กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Detail 156 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
Added Author พเยาว์ ยินดีสุข
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ปัจจัยหนึ่งของการปฏิรูป คือ การสอนเพื่อประเทศไทย (Teach for Thailand) ครูที่ชาติต้องการครูเก่ง ครูเก่ง คือ ครูรู้ดีในเนื้อหา และรู้ดีในความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า ครูผู้รู้ดีในเนื้อหา และความเป็นครูมืออาชีพ (Teacher professional Content Knowledge) หรือใช้ชื่อย่อว่า TPCK ครู TPCK เป็นครูที่ต้องมีความรู้ ความกระจ่างในเนื้อหาร่วมกับความเป็นครูมืออาชีพ คือ ผู้มีสมรรถนะในด้านต่อไปนี้ มีสมรรถนะด้านหลักสูตร รู้เข้าใจสร้างหลักสูตร วิเคราะห์รายวิชาทั้งที่อิงมาตรฐาน และแบบทั่วไปได้ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นสำคัญ

  Comments   

    Recently viewed