Not found
Title การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพืช / พันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
Author พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
Published กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Detail 232 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการใช้พืชในการบำบัดฟิ้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนัก โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ประเภทของการฟื้นฟู ปัจจัยและกลไกการดูดดึงโลหะด้วยพืช ความเป็นพิษต่อพืช การออกแบบการทดลอง และกรณีศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เหมาะสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักจุลชีววิทยา นักสรรีวิทยา นักชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พัฒนางานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องมากขึ้น

  Comments   

    Recently viewed