Not found
Title อารยธรรมอิสลาม / อาลี เสือสมิง.
Author อาลี เสือสมิง
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2556
Detail 546 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้นำเสนออารยธรรมอิสลาม ชนชาติอาหรับก่อนยุคอิสลาม พลเมืองในคาบสมุทรอาหรับ หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม สรรพวิทยาและศาสนศาสตร์ในอารยธรรมอิสลาม ตลอดจนดินแดนที่ส่งผ่านอารยธรรมอิสลามสู่ยุโรป

  Comments   

    Recently viewed