Not found
Title 11 นายกรัฐมนตรีไทย ผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการปฏิวัติ-รัฐประหาร / ชาดา นนทวัฒน์.
Author ชาดา นนทวัฒน์
Published กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2557
Detail 205 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
"11 นายกรัฐมนตรีไทย ผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการปฏิวัติ-รัฐประหาร" เล่มนี้ นำเสนอปูมหลังของนายกรัฐมนตรีหลากหลายท่าน รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของตัวแสดงที่หักเล่ห์ชิงเหลี่ยมในวันวนของอำนาจ ในแต่ละการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

  Comments   

    Recently viewed