Not found
Title Manual of medical investigations / บรรณาธิการ ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์, รองพงศ์ โพล้งละ.
Published กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Detail 359, [6] หน้า : ภาพประกอบสีบางภาพ, ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม
Subject
 
 
Added Author ชุษณา สวนกระต่าย
  กมล แก้วกิติณรงค์
  รองพงศ์ โพล้งละ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed