Not found
Title อนาคตที่เราต้องการ = The future we want / จัดทำโดย สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; อัษฎาพร ไกรพานนท์, บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556
Detail 132 หน้า
Subject
 
 
Added Author อัษฎาพร ไกรพานนท์
  สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
Note คำแปลเอกสารผลลัพธ์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nation conference on Sustainable Development : RIO+20)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed