Not found
Title ภาษาไทยนี้ดี / โดย เอื้อน แก้วกังวาล.
Author เอื้อน แก้วกังวาล
Published กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2557
Detail 554 หน้า
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
มีเนื้อหาสาระหลากหลายของภาษาไทย ผู้แต่งได้จัดระบบหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ไว้ 3 ภาค ภาคที่ 1 เป็นการปรับปรุงเรื่องจิตวิทยาฝ่ายภาษา ภาค 2 เป็นการทบทวนหลักภาษาและสังเคราะห์ความเป็นมาของภาษา ภาค 3 เป็นพจนประพันธ์ เพื่อฝึกทักษะภาษาไทยให้แก่เด็กเล็ก

  Comments   

    Recently viewed