Not found
Title กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อน : แบบสมัครใจกับแบบรายสาขาการผลิต / โดย นิรมล สุธรรมกิจ, ภูรี สิระสุนทร และศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์.
Author นิรมล สุธรรมกิจ
Series ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน ; -- ลำดับที่ 4
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
Detail 175 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
 
 
Added Author ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
  ภูรี สิรสุนทร
  ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้าน สิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed