Not found
Title กทช. : ผู้พลิกโฉมหน้าโทรคมนาคมไทย : รวมผลงานในภารกิจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ชุดประวัติศาสตร์ก่อนเปลี่ยนผ่านภารกิจสู่การรวม กทช. และ กสช. เป็นองค์กรหนึ่งเดียว / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, ชูชาติ สว่างสาลี.
Published [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2551
Detail 304 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
 
Added Author ชูชาติ สว่างสาลี
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed