Not found
Title "การค้ามนุษย์" พินิจในแนวสตรีนิยมในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ตกระบวนการทางกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ / จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์, ชายไทย รักษาชาติ, ณรัตน์ สมสวัสดิ์.
Author จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์
Published กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบน (ผกฎ) : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Detail 383 หน้า
Subject
 
Added Author ชายไทย รักษาชาติ
  ณรัตน์ สมสวัสดิ์
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed