Not found
Title พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง? / โดย สุริชัย หวันแก้ว
Author สุริชัย หวันแก้ว
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548
Detail 139 หน้า
Subject
 
 
Added Author สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Note การสังเคราะห์ประเด็นทางนโยบายจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed